UWAGA! Ze względu na trwające prace nad nową wersją strony LGD Ziemi Mińskiej, mogą wystąpić problemy z dostępem do niektórych materiałów zawartych na naszej witrynie. Za utrudnienia przepraszamy i jednocześnie informujemy, że dokonamy wszelkich starań, aby jak najszybciej wszystko zostało naprawione.

 


 

gotowepomysl przedsiebiorca ankieta swot


 

 

1. Kiedy będzie można składać wnioski o dofinansowanie

17 maja 2016 r. LGD Ziemi Mińskiej podpisała z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowę o Warunkach i Sposobie Realizacji LSR, do której załącznikiem jest Harmonogram planowanych naborów, wnioski będzie można składać zgodnie z harmonogramem po ustaleniu dokładnego terminu z Samorządem Województwa, gdy ogłoszenie o naborze zostanie podane do publicznej wiadomości. ( zgodnie z Art. 19 ust.1 Ustawy o RLKS)

2. Jaka jest wysokość pomocy dla nowych przedsiębiorców?

W przypadku zakładania nowych działalności gospodarczych wysokość wsparcia wynosi 60 tys. zł.

3. Jaka jest wysokość pomocy dla przedsiębiorców rozwijających swoją działalność?

W przypadku rozwijania istniejących działalności gospodarczych wysokość wsparcia wynosi do 200 000,00 zł netto (poziom dofinansowania 70%).

4. Czy muszę utworzyć miejsce pracy, w sytuacji otrzymania dofinansowania na rozwój działalności gospodarczej?

Tak. Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, a osoba dla której zostanie utworzone to miejsce pracy zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę.

5. Czy przy zakładaniu nowej działalności gospodarczej samozatrudnienie można traktować jako utworzenie miejsca pracy?

Tak, pod warunkiem, że działalność gospodarczą zakłada osoba fizyczna dla , która wtedy jednocześnie tworzy dla siebie miejsce pracy (tzw. samozatrudnienie).

6. Jak długo trzeba utrzymać utworzone miejsce pracy?

W przypadku zakładania nowej działalności gospodarczej miejsce pracy należy utrzymać co najmniej 2 lata od wypłaty płatności końcowej, a w przypadku rozwijania działalności gospodarczej przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

7. Czy w przypadku zakładania nowej działalności gospodarczej mogę liczyć na otrzymanie części dofinansowania przed zrealizowaniem operacji?

Tak. Dla nowych przedsiębiorców 70% kwoty wsparcia wypłacone zostanie po podpisaniu umowy, a 30% po zrealizowaniu operacji.

8. Czy w przypadku rozwijania działalności gospodarczej mogę liczyć na otrzymanie części dofinansowania przed zrealizowaniem operacji?

Nie. Wparcie ma formę refundacji, czyli zwrotu poniesionych wydatków.

9. Czy jeżeli prowadziłem wcześniej działalność gospodarczą, która została zamknięta mogę starać się o dofinansowanie na założenie nowej działalności?

Tak, pod warunkiem jednak, że działalność gospodarcza została zamknięta nie później niż 2 lata przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy i dotychczas nie została przyznana pomoc w tym zakresie.

10. Jakie podstawowe warunki należy spełnić żeby uzyskać dofinansowanie?

 • Należy wpisywać się w katalog beneficjentów określony Rozporządzeniem*, § 3.
 • Posiadać nadany numer identyfikacyjny.
 • Koszty kwalifikowane operacji nie mogą być współfinansowane z innych środków publicznych.
 • Operacja będzie realizowana w nie więcej niż dwóch etapach i rozliczona nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
 • Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres jej trwałości.
 • Operacja jest uzasadniona ekonomicznie.
 • Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. zł.
 • Wnioskodawca wykaże, że posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować lub posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji lub posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować jeżeli jest osobą fizyczną lub wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji.
 • Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych. 

11. Czy przepisy określają zakresy operacji, na które nie można otrzymać dofinansowania w ramach PROW 2014-2020?

TAK Rozporządzenie*, § 8 określa operacje, w zakresie których nie przysługuje pomoc, a są to:

 • działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach
 • górnictwo i wydobywanie
 • działalność usługowa wspierająca górnictwo i wydobywanie
 • przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
 • wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej
 • produkcja chemikaliów oraz wyrobów ceramicznych
 • produkcja metali
 • produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
 • produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli
 • transport lotniczy i kolejowy
 • gospodarka magazynowa

12. Jak uzyskać numer identyfikacyjny?

Numer identyfikacyjny producenta nadawany jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności  (Dz.U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76 ze zm.). Więcej informacji na stronie: http://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr/komu-i-na-jakiej-zasadzie-przyznawany-jest-numer-identyfikacyjny.html.

Formularz wniosku dostępny na stronie: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html

Wniosek należy złożyć w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

13. Od kiedy mogę  ponosić wydatki w ramach projektu?

Wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo - finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowanych operacji powinno nastąpić w terminie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.

15. Czy starając się o dotację w LGD muszę być mieszkańcem obszaru objętego LSR?

Tak, w przypadku, kiedy o dotację stara się osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej jej miejsce zamieszkania musi znajdować się na obszarze wiejskim objętym LSR. 

16. Czy mogę uzyskać dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej, w przypadku, kiedy otrzymałem dofinansowanie na jej założenie ze środków PROW 2014-2020?

Tak, jeżeli od dania przyznania pomocy w ramach PROW 2014-2020 minęło co najmniej 2 lata.